Դիվիսա Էյ Էմ ՓԲԸ միակ (100%) բաժնետեր է հանդիսանում Դիվիսա ՅուՔեյ Լիմիթեդ (Դիվիսա) Ընկերությունը: Դիվիսան ստեղծվել է 2010թ.-ի ապրիլի 7-ին որպես Անգլիայի և ՈՒելսի Մասնավոր Սահմանափակ Ընկերություն, որը լիազորված է և կարգավորվում է Ֆինանսական Կառավարման Մարմնի կողմից: Ընկերության պետական գրանցման համարն է` 07216039:
01.09.2016 թ. դրությամբ Դիվիսա Էյ Էմ ՓԲԸ Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 48 450 000 մլն.դրամ:

 

ՇԱՀԱԲԱԺՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՈՒՆ

Ընկերությունն իրավունք ունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին: Շահութաբաժինները կարող են վճարվել Ընկերության տվյալ տարվա ընթացիկ զուտ շահույթից: Ընկերության շահաբաժնային քաղաքականությունը սահմանված է Դիվիսա Էյ Էմ ընկերության կանոնադրությունում, որը կարող եք ներբեռնել հետյալ հղումով։
Վերրին երեք տարիների ընթացքում Դիվիսա Էյ Էմ ընկերության կողմից շահաբաժիններ չեն վճարվել:

Թարմացվել է՝ 19/05/2017, 13:58